Grupu Feto ida vizita Gabinete Fronteiras Marítimas (15 Augostu 2016, Gabinete Fronteiras Marítimas, Palácio do Governo, Díli, Timor-Leste)

Martes 29th Juñu, 2021

Grupu Feto ida hanaran Minervas vizita fatin sira iha Timor-Leste no husu atu hetan briefing ida husi Gabinete Fronteiras Marítimas kona-ba istória no razaun sira tanba sa mak Timor-Leste luta ba nia fronteiras marítimas ho nia viziñu rua.