Konferénsia kona-ba “Desizaun ba Tasi Sul Xina nian: Diménsaun Legal” (5-6 Janeiru 2017, Singapura)

Martes 29th Juñu, 2021

Sentru ba Lei Internasional nian (CIL) iha Universidade Nasional Singapura nian konvida Gabinete Fronteiras Marítimas hodi tuir konferénsia ba “Desizaun ba Tasi Sul Xina nian: Diménsaun Legal”. Nia objetivu mak “atu ezamina konkluzaun legal ne’ebé fó sai iha desizaun ne’e hodi komprende nia signifika ba dezenvolvimentu ba lei tasi nian no nia implikasaun ba rezolusaun ba iha futuru.” Diskusaun ne’e haree liu-liu ba perspetiva legal no akadémiku.

Haree aprezentasaun sira iha ne’e: https://cil.nus.edu.sg/programmes-and-activities/past-events/cil-scs-award-conference

(K-L) Senador Alan Peter S. Cayetano husi Filipina, Profesor Tommy Koh husi CIL Singapura, Adelsia da Silva husi GFM, Felismina dos Reis husi GFM, no Dr Hao Phan husi CIL Singapura