30.08.2018

Tuesday 31st August, 2021

Timor-Leste lansa ‘Fronteiras Foun: Timor-Leste nia Konsiliasaun Istórika kona-ba Fronteiras Marítimas iha Tasi Timor’.